Bevrijding van demonen

  Sleutels voor bevrijding

Begin door hardop te zeggen tegen de tegenstander:

satan luister goed, er STAAT GESCHREVEN, Jacobus 4 vers 7

ik onderwerp mij alleen aan God de Vader, Heer Jezus Christus en de Heilige Geest en ik bied weerstand aan jou, en NU WEG WEZEN IN DE NAAM VAN

HEER JEZUS CHRISTUS, AMEN

1) Eerste sleutel: Bekering in je denken
Demonen, boze geesten, kunnen toegang krijgen in ons leven doordat wij een deur hebben opengelaten voor de vijand. Het is onze verantwoordelijkheid die deuren te sluiten en daarmee de 'wettige grond' voor een demon weg te nemen.

Maar als wij de deur willen sluiten voor de vijand, moeten we ons bekeren in ons denken, vergeving zoeken voor onze daden en verantwoordelijkheid nemen voor ons leven. Hoe doe je dat?

De bijbel zegt in 1 Joh 1:7: Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Wandelen in het licht betekent dat alles in je leven open is voor God, en dat niets verborgen blijft. Als we dat doen, ontnemen we de duivel zijn werkterrein.

2) Tweede sleutel: vergeving voor innerlijke verwonding
Wanneer mensen tegen ons zondigen, kunnen ze ons diep van binnen verwonden. Vooral afwijzing slaat diepe wonden. Bijvoorbeeld kinderen die niet gewenst zijn door hun ouders of een vrouw die door haar man is verlaten.
Het is belangrijk de mensen te vergeven die de innerlijke verwondingen hebben veroorzaakt.
Maar hoe doe je dat?


De Heer zei dat we elkaar zeventig maal zeven keer moeten vergeven, dat is in totaal vierhonderd negentig keer. Even een rekensommetje: We slapen per etmaal gemiddeld acht uur, dus als we in de resterende zestien uur vierhonderd negentig keer moeten vergeven, dan is dat "ik vergeef" ongeveer iedere anderhalve minuut: ,,Ik vergeef…'' - anderhalve minuut later: ,,Ik vergeef…''- anderhalve minuut later: ,,Ik vergeef…'' Het gaat om een levenshouding van vergeving! Door een weg van vergeving te gaan wandelen, sluit je de deur voor demonen. Pas dan kun je vrijkomen van de innerlijke pijn, die tot dan toe door demonen werd vastgehouden. Mensen zondigen tegen ons zonder dat wij daarom vragen, maar wij moeten niet zelf zondigen door niet te vergeven.

3) Derde sleutel: vrijheid in relaties 
De derde deur die we moeten sluiten, zijn relaties waarin we niet vrij zijn. In Galaten 5:1 schrijft Paulus: "Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen".
En wie heeft de verantwoordelijkheid dat slavenjuk af te werpen? Uzelf!!! U moet daar zelf verantwoordelijkheid voor nemen.
Met een slavenjuk wordt in de Bijbel alle gevallen bedoeld dat de ene mens door de andere wordt onderdrukt. Onderdrukking of overheersing is zonde.

Gebeden

Boze geesten uitdrijven

Lucas 11:20

Maar indien Ik door de vinger Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen.

Waarom boze geesten binden

Markus 3:27

Maar niemand kan het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst die sterke heeft gebonden, en dan zal hij zijn huis plunderen.

Naar de voetbank zenden

Handelingen 2:35

Totdat Ik Uw vijanden neergelegd zal hebben als een voet bank voor Uw voeten

Waarom niet naar dorren plaatsen zenden Lucas 11:24-26

Zodra de onreine geest uit de mens is uitgevaren, gaat hij door dorren plaatsen om rust te vinden, maar hij vindt die niet. Dan zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik ben uitgevaren. En als hij komt vind hij het leeg staan en geveegd en op orde. Dan trekt hij heen en neemt zeven andere geesten mee, erger dan hijzelf; en zij komen binnen en wonen daar. En het wordt met die mens in het einde erger dan in het begin.

Hierbij gebeden die je hardop mag uitspreken en je zult zien dat deze werken
Geloof het zonder twijfel en het zal gebeuren.

Matteüs 17:14-21

En toen zij bij de schare gekomen waren, kwam iemand tot Hem, knielde voor Hem neder, en zeide: 15 Here, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en hij is er slecht aan toe; want dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in het water. 16 En ik heb hem naar uw discipelen gebracht en zij hebben hem niet kunnen genezen. 17 Jezus antwoordde en zeide: O, ongelovig en verkeerd geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn? Hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem Mij hier. 18 En Jezus bestrafte hem en de boze geest ging van hem uit, en de knaap was genezen van dat ogenblik af. 19 Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij met Hem alleen waren: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? 20 Hij zeide tot hen: Vanwege uw klein geloof. Want voorwaar, Ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: Verplaats u vanhier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn. 21 [Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten.]

Bid dit voor de ruimte waar je bent

Vader God, wij komen tot U in de naam van Uw Zoon, Heer Jezus Christus. En wij vragen en danken U, Heilige Geest, om ons te leiden. En wij binden in Jezus Naam alle onreine en boze geesten die zich hier denken te gaan manifesteren. We sturen hen naar de voetbank van Jezus.

Ook bedekken wij de ruimte waar we zijn onder het Kostbare Bloed van Jezus Christus.

In Jezus naam, Amen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gebed tegen occulte besmetting

Vader God, ik kom tot U in de naam van Uw Zoon, Heer Jezus Christus. En ik vraag en dank U, Heilige Geest, om mij te leiden, ik dank U, dat U mijn geest reinigt van alle occulte besmettingen die ik heb opgelopen en mij hierover rust te geven in mijn denken. En zo dank ik U dat U de muur tussen mij en de duistere geestelijke realiteit, zo dik maakt dat ze mij ‘s nachts niet wakker kunnen houden en overdag niet lastig kunnen vallen en ik dank U dat U mij nu bedekt met Uw kostbare Bloed.

Want het Bloed van Jezus Christus, reinigt en beschermt mij in Jezus naam, Amen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bid dit gebed wanneer je ergens last van hebt.

Je mag dit gebed ook aanpassen aan iets specifieks zoals, onrust, ongerustheid, angst etc.

Vader God ik kom tot U in de naam van Uw Zoon, Heer Jezus Christus en met de kracht van de Heilige Geest bind ik in de naam van Jezus alles wat mij nu probeert lastig te vallen, en stuur dit gebonden naar de voetbank van Jezus in de naam van Heer Jezus Christus Amen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gebed wanneer je, je even down voelt:

Ik ben een kind van de Heer Jezus, Hij vindt mij fantastisch,

Hij vindt mij 100% goed, juist en oké, ik mag er zijn.

Ik ben een kind van de allerhoogste. Ik ben een overwinnaar

Ik ben heilig. Ik ben een hemelburger

De Heer Jezus heeft mij verlost van alle zonde

De Heer Jezus heeft mij vanuit het donker naar het licht verplaatst

Ik mag mijzelf Zijn kind noemen. Ik heb eeuwig leven. Ik mag er zijn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gebed voor leugens, vloeken

Vader God ik kom tot U in de naam van Uw Zoon, Heer Jezus Christus, en met de kracht van de Heilige Geest herroep ik in de Hemelse Gewesten alle vloeken, elke leugen, elk bolwerk van satan die over mij zijn uitgesproken en verbreek deze in de naam van de Heer Jezus Christus.

Ook verbreek ik alles wat negatief over mij is uitgesproken door wie dan ook in de naam van Jezus. En dank U wel Heer dat U mij nu bedekt met Uw kostbare Bloed. Want het Bloed van Jezus Christus, reinigt en beschermt mij in Jezus naam, Amen.

 

Bid dit gebed als laatste, zodat elke ruimte in je lichaam of bij de ander wordt opgevuld.

 

Dank U wel Vader, Heer Jezus en Heilige Geest, dat U op dit moment elke vrij gekomen ruimte in mijn lichaam opvult met, Uw liefde, Uw vreugde, Uw genezing, Uw blijdschap, Uw kracht.

En dank U wel Heer dat U mij nu bedekt met Uw kostbare Bloed. Want het Bloed van Jezus Christus, reinigt, beschermt en verzegelt mij in Jezus naam, Amen.

 

Deze gebeden zijn een voorbeeld, net zoals de Heer ons verteld in de Bijbel in Mattheüs 6:9-13

Bidt gij dan aldus:

Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd;Uw Koninkrijk kome; Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van de boze. Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.