Lieve mensen,

Dinsdag 3 augustus en zaterdag 7 augustus 2021 hebben we een gehele dag onderwijs, wees welkom.

Alle vragen worden beantwoord vannuit de Bijbel Het Woord van God.

Geloof, Hoop en Liefde, daar staan we voor.

Wij zijn open van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. De Wielewaal 34 te Hoogeveen.

Kom binnen voor een praatje, kop koffie, lekker gebakje of gewoon meedoen met een activiteit.

Wanneer u hulp nodig heeft of graag persoonlijk met ons wil spreken dan maken we daarvoor graag een aparte afspraak.

Zondag hebben we muziek en samenkomst van 11.00 tot 15.00 uur.

Contact via e-mail of ap (telefoon wordt soms niet opgenomen i.v.m. drukte)

E-mail: geloofcentrum@gmail.com

Mob: 06-44945414

Marcus 16:17

Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken.
 
Lieve mensen De Heer Jezus komt spoedig, hieronder een artikel die echt heel belangrijk is.

https://mensenverdwenen.com/

De wil van God

1. “Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met
geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw
verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede,
daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.”
(Matteüs 22:37-38)


2. “Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat
alle mensen behouden worden en tot erkentenis der
waarheid komen.” (1 Timoteüs 2:3-4)
Hoe wordt een mens behouden? (Oftewel wedergeboren?)
“Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met
uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt,
zult gij behouden worden.” (Romeinen 10:9)


3. “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is
voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit
God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de
bediening der verzoening gegeven heeft.”
(2 Korinthiërs 5:17-18) (Dit houdt in dat als je in Christus bent,
oftewel wedergeboren, je actief andere mensen gaat helpen
om ook een wedergeboren te worden.)


4. “En dit is de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft, dat Ik
van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan,
maar het doe opstaan op de laatste dag.” (Johannes 6:39)


5. “Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de
duivel, en hij zal van u vlieden.” (Jakobus 4:7)


6. “Want dit wil God: uw heiliging, dat gij u onthoudt van de
hoererij.” (1 Tessalonicenzen 4:1-7)


7. “Doet alles zonder morren of bedenkingen.”
(Filippenzen 2:14)


8. “Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder
alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van
u.” (1 Tessalonicenzen 5:16-18)


9. “En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke
gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding
en smeking voor alle heiligen.” (Efeze 6:18)


10. “Want zó is het de wil van God, dat gij door goed te doen de
mond snoert aan de onwetendheid van de onverstandige
mensen” (1 Petrus 2:15)


11. “Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon
der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade
vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.”
(Hebreeën 4:16)


12. “En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel
evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te
rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van
Christus. totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle
kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke
rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus.”
(Efeziërs 4:11-13)
Hoe groei je op tot volwassenheid in het geloof? Door je te
oefenen in de de melk in van het geloof: “Het fundament van
bekering van dode werken en van geloof in God, van een leer
van dopen en van oplegging der handen, van opstanding der
doden en van een eeuwig oordeel” (Hebreeën 5:11-6:2)

 

==========================

Het Geloofcentrum staat ingeschreven bij de KvK 55015123 en we hebben een ANBI status.

Het geven van maatschappelijke zorg, zowel op geestelijk-, sociaal en lichamelijk
gebied, met als uitgangspunt Het Evangelie van Jezus Christus.

Wie aan culturele ANBI’s geeft, kan extra belastingvoordeel krijgen via de giftenaftrek en via periodieke giften.